Avatar

פעליו של המשיח בהווה

הקדמה מה עושה ישוע היום? איך הוא פועל? מורים רבים מלמדים על פועלו של המשיח בעבר, כאשר חי עלי אדמות. רבים מדברים גם על מה שיעשה בעתיד, למשל כאשר ייקח אתו את…

עליית המשיח לשמים

הקדמה העיון בעליית המשיח לשמים יחולק לשני חלקים: 1) השתלשלות האירועים שסבבו את העלייה לשמים;…